top of page

Contact us

Fumu Industrial Co., Ltd.
Tel:  +886-4-7882908
Fax: +886-4-7882905
No.28, Zhongzheng E. St., Changhua County 50348, Taiwan, R.O.C.

Thank you! we'll reply you soon!

bottom of page